ตารางเสนอผล ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
 
สรุปผลการปฏิบัติตามของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปี
 
โครงการ จำนวนเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ
(ราย)
เกษตรกรปฏิบัติตาม ไม่ปฏิบัติ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร) 40,056 39,953 99.74 103 0.26
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร (กิจกรรม 3.3.3 พัฒนาการดำเนินงานเครือข่ายองค์กร) 10,793 10,713 99.26 80 0.74
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร 942 942 100.00 0 0.00
4. โครงการ สร้างเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ และพัฒนายุวเกษตรกร (สร้างเกษตรกรคลื่นลูกใหม่) 1,891 1,886 99.74 5 0.26
5. โครงการสืบเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,298 4,278 99.53 20 0.47
6. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3,802 3,799 99.92 3 0.08
7. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 822 820 99.76 2 0.24
8. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 847 839 99.06 8 0.94
9. โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร 4,847 4,665 96.25 182 3.75
10. โครงการพัฒนาที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 303 303 100.00 0 0.00
11. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 6,267 6,263 99.94 4 0.06
12. โครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง 6,018 5,957 98.99 61 1.01
13. โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 3,010 3,009 99.97 1 0.03
14. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 299,316 298,959 99.88 357 0.12
15. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน (ควบคุมแมลงวันผลไม้ในพื้นที่เฉพาะเพื่อการส่งออก) 1,034 1,028 99.42 6 0.58
16. โครงการผลักดันการส่งออกกล้วยไม้ 996 992 99.60 4 0.40
17. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 20,050 19,991 99.71 59 0.29
18. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน 11,865 11,145 93.93 720 6.07

หมายเหตุ  ร้อยละเทียบกับจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ (ราย)