แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร ปี 2565 (กสก. : rbm)

การเก็บข้อมูล : กรณีที่เกษตรกร 1 ราย ถูกนับเป็นเป้าหมายเพียงครั้งเดียว (ไม่นับซ้ำ = นับเป็น 1 ราย) ในโครงการนั้นๆให้เก็บข้อมูลทั่วไปในข้อ 1. ส่วนในข้อ 2. ให้กาเครื่องหมาย ลงใน ของกิจกรรมที่เกษตรกรเข้าร่วม ให้ครบทุกกิจกรรม (กา ได้มากกว่า 1 กิจกรรม) จากนั้นเก็บข้อมูลของเกษตรกรผู้นั้นไปจนถึง ข้อ 8 (นับเป้าเป็น 1 แบบสัมภาษณ์)

: กรณีที่เกษตรกร 1 ราย ถูกนับเป็นเป้าหมายมากกว่า 1 ครั้ง (นับซ้ำ) ในโครงการนั้นๆ ให้เก็บข้อมูลแบบ กสก. ตามจำนวนครั้งที่เกษตรกรถูกนับ เช่น ถ้านาย ก. ถูกนับเป็นเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการนั้น 2 ครั้ง (นับเป็น 2 ราย) ให้ใช้แบบ กสก. นั้น จำนวน 2 ชุด ในการเก็บข้อมูลจาก นาย ก. ดังนี้

  • เก็บข้อมูลแบบ กสก. ชุดที่ ① ของนาย ก. ให้เก็บข้อมูลทั่วไปในข้อ 1. ส่วนในข้อ 2. ให้เลือก ในกิจกรรม ที่นาย ก. เข้าร่วมโครงการครั้งที่ 1 จากนั้นเก็บข้อมูล ไปจนถึง ข้อ 8 (นับเป้าเป็น 1 แบบสัมภาษณ์)
  • เก็บข้อมูลแบบ กสก. ชุดที่ ② ของนาย ก. ให้เก็บข้อมูลทั่วไปในข้อ 1. ส่วนในข้อ 2. ให้เลือก ในกิจกรรมที่นาย ก. เข้าร่วมครั้งที่ 2 (ซึ่งไม่ใช่กิจกรรมเดียวกับแบบชุดที่ 1) จากนั้นเก็บข้อมูล ไปจนถึง ข้อ 8

(สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-5793011)

#ชื่อโครงการรหัสโครงการ
1โครงการอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ บึงฉวากกสก. 1
2โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์กสก. 10
3โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มันสำปะหลังกสก. 11
4โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สับปะรดกสก. 12
5โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ้อยกสก. 13
6โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนากสก. 14
7โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ไผ่และหวายเพื่อความยั่งยืนกสก. 15
8โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พืชเคี้ยวมัน (มะคาเดเมีย,มะม่วงหิมพานต์)กสก. 16
9โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กาแฟเพื่อความยั่งยืนกสก. 17
10โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหารกสก. 18
11โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ไม้ดอกไม้ประดับกสก. 19
12โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านกสก. 2
13โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ผักแบบครบวงจรกสก. 20
14โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปาล์มน้ำมันกสก. 21
15โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มะพร้าวเพื่อความยั่งยืนกสก. 22
16โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จากและสาคูเพื่อความยั่งยืนกสก. 23
17โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจกสก. 24
18โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังกสก. 25
19โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นกสก. 26
20โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นากสก. 27
21โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกสก. 28
22โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริกสก. 29
23โครงการพัฒนาเกลือทะเลครบวงจรกสก. 3
24โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงกสก. 30
25โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัยกสก. 31
26โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรกสก. 32
27โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้กสก. 33
28โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรกสก. 34
29โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกสก. 35
30โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรกสก. 36
31โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกสก. 37
32โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรกสก. 38
33โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรม การส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหารในระดับชุมชนกสก. 39
34โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรกสก. 4
35โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรม การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)กสก. 40
36โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรม การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)กสก. 41
37โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรม การพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำกสก. 42
38โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน สวนยางพารากสก. 5
39โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรกสก. 6
40โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAPกสก. 7
41โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกสก. 8
42โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรกสก. 9
ทั้งหมด 42 ผลลัพธ์