แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร ปี 2565 (กสก. : rbm)

การเก็บข้อมูล : กรณีที่เกษตรกร 1 ราย ถูกนับเป็นเป้าหมายเพียงครั้งเดียว (ไม่นับซ้ำ = นับเป็น 1 ราย) ในโครงการนั้นๆให้เก็บข้อมูลทั่วไปในข้อ 1. ส่วนในข้อ 2. ให้กาเครื่องหมาย ลงใน ของกิจกรรมที่เกษตรกรเข้าร่วม ให้ครบทุกกิจกรรม (กา ได้มากกว่า 1 กิจกรรม) จากนั้นเก็บข้อมูลของเกษตรกรผู้นั้นไปจนถึง ข้อ 8 (นับเป้าเป็น 1 แบบสัมภาษณ์)

: กรณีที่เกษตรกร 1 ราย ถูกนับเป็นเป้าหมายมากกว่า 1 ครั้ง (นับซ้ำ) ในโครงการนั้นๆ ให้เก็บข้อมูลแบบ กสก. ตามจำนวนครั้งที่เกษตรกรถูกนับ เช่น ถ้านาย ก. ถูกนับเป็นเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการนั้น 2 ครั้ง (นับเป็น 2 ราย) ให้ใช้แบบ กสก. นั้น จำนวน 2 ชุด ในการเก็บข้อมูลจาก นาย ก. ดังนี้

  • เก็บข้อมูลแบบ กสก. ชุดที่ ① ของนาย ก. ให้เก็บข้อมูลทั่วไปในข้อ 1. ส่วนในข้อ 2. ให้เลือก ในกิจกรรม ที่นาย ก. เข้าร่วมโครงการครั้งที่ 1 จากนั้นเก็บข้อมูล ไปจนถึง ข้อ 8 (นับเป้าเป็น 1 แบบสัมภาษณ์)
  • เก็บข้อมูลแบบ กสก. ชุดที่ ② ของนาย ก. ให้เก็บข้อมูลทั่วไปในข้อ 1. ส่วนในข้อ 2. ให้เลือก ในกิจกรรมที่นาย ก. เข้าร่วมครั้งที่ 2 (ซึ่งไม่ใช่กิจกรรมเดียวกับแบบชุดที่ 1) จากนั้นเก็บข้อมูล ไปจนถึง ข้อ 8

(สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-5793011)

#ชื่อโครงการรหัสโครงการ
1โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้กสก. 33
2โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงกสก. 30
3โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังกสก. 25
4โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านกสก. 2
5โครงการพัฒนาเกลือทะเลครบวงจรกสก. 3
6โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรม การพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำกสก. 42
7โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรม การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)กสก. 40
8โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรม การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)กสก. 41
9โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกสก. 35
10โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริกสก. 29
11โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน สวนยางพารากสก. 5
12โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAPกสก. 7
13โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์กสก. 10
14โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรกสก. 32
15โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกสก. 8
16โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรกสก. 9
17โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นากสก. 27
18โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรกสก. 6
19โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรกสก. 4
20โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นกสก. 26
21โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัยกสก. 31
22โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกสก. 28
23โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรกสก. 34
24โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรม การส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหารในระดับชุมชนกสก. 39
25โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรกสก. 36
26โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรกสก. 38
27โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกสก. 37
28โครงการอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ บึงฉวากกสก. 1
29โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กาแฟเพื่อความยั่งยืนกสก. 17
30โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนากสก. 14
31โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จากและสาคูเพื่อความยั่งยืนกสก. 23
32โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปาล์มน้ำมันกสก. 21
33โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ผักแบบครบวงจรกสก. 20
34โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหารกสก. 18
35โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พืชเคี้ยวมัน (มะคาเดเมีย,มะม่วงหิมพานต์)กสก. 16
36โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มะพร้าวเพื่อความยั่งยืนกสก. 22
37โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มันสำปะหลังกสก. 11
38โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สับปะรดกสก. 12
39โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ้อยกสก. 13
40โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ไผ่และหวายเพื่อความยั่งยืนกสก. 15
41โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ไม้ดอกไม้ประดับกสก. 19
42โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจกสก. 24
ทั้งหมด 42 ผลลัพธ์