แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร ปี 2563 (กสก. : rbm)

การเก็บข้อมูล : กรณีที่เกษตรกร 1 ราย ถูกนับเป็นเป้าหมายเพียงครั้งเดียว (ไม่นับซ้ำ = นับเป็น 1 ราย) ในโครงการนั้นๆให้เก็บข้อมูลทั่วไปในข้อ 1. ส่วนในข้อ 2. ให้กาเครื่องหมาย ลงใน ของกิจกรรมที่เกษตรกรเข้าร่วม ให้ครบทุกกิจกรรม (กา ได้มากกว่า 1 กิจกรรม) จากนั้นเก็บข้อมูลของเกษตรกรผู้นั้นไปจนถึง ข้อ 8 (นับเป้าเป็น 1 แบบสัมภาษณ์)

: กรณีที่เกษตรกร 1 ราย ถูกนับเป็นเป้าหมายมากกว่า 1 ครั้ง (นับซ้ำ) ในโครงการนั้นๆ ให้เก็บข้อมูลแบบ กสก. ตามจำนวนครั้งที่เกษตรกรถูกนับ เช่น ถ้านาย ก. ถูกนับเป็นเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการนั้น 2 ครั้ง (นับเป็น 2 ราย) ให้ใช้แบบ กสก. นั้น จำนวน 2 ชุด ในการเก็บข้อมูลจาก นาย ก. ดังนี้

  • เก็บข้อมูลแบบ กสก. ชุดที่ ① ของนาย ก. ให้เก็บข้อมูลทั่วไปในข้อ 1. ส่วนในข้อ 2. ให้เลือก ในกิจกรรม ที่นาย ก. เข้าร่วมโครงการครั้งที่ 1 จากนั้นเก็บข้อมูล ไปจนถึง ข้อ 8 (นับเป้าเป็น 1 แบบสัมภาษณ์)
  • เก็บข้อมูลแบบ กสก. ชุดที่ ② ของนาย ก. ให้เก็บข้อมูลทั่วไปในข้อ 1. ส่วนในข้อ 2. ให้เลือก ในกิจกรรมที่นาย ก. เข้าร่วมครั้งที่ 2 (ซึ่งไม่ใช่กิจกรรมเดียวกับแบบชุดที่ 1) จากนั้นเก็บข้อมูล ไปจนถึง ข้อ 8

(สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-5793011)

#ชื่อโครงการรหัสโครงการ
1โครงการอาสาสมัครเกษตรกสก.1
2โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรกสก.2
3โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร(ศูนย์ปฏิบัติการ)กสก.3
4โครงการอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ บึงฉวากกสก.4
5โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรกสก.5
6โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานกสก.6
7โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกสก.7
8โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรกสก.8
9โครงการเกษตรอินทรีย์กสก.9
10โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ไม้ผล )กสก.10
11โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมันกสก.11
12โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟเพื่อความยั่งยืนกสก.12
13โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผ่และหวายเพื่อความยั่งยืนกสก.13
14โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหารกสก.14
15โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสับปะรดกสก.15
16โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยกสก.16
17โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมันสำปะหลังกสก.17
18โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจกสก.18
19โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังกสก.19
20โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริกสก.20
21โครงการพัฒนาตามพระราชดำริของสำนักราชเลขาธิการกสก.21
22โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงกสก.22
23โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกสก.23
24โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้กสก.24
25โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกสก.25
26โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กสก.26
27โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmerกสก.27
28โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรกสก.28
29โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกสก.29
30โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรกสก.30
31โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกสก.31
32โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรกสก.32
33โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรมการส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหารในระดับชุมชนกสก.33
34โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรกสก.34
35โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพไม้ดอกไม้ประดับครบวงจรกสก.35
36โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก กิจกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตไม้ผลในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)กสก.36
37โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาการบริหารจัดการมะพร้าวกสก.37
38โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานการส่งออก (ทุเรียน/ มังคุด)กสก.38
39โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน สวนยางพารากสก.39
40โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร (สินค้าไม้ผล : ทุเรียน มังคุด ลองกอง)กสก.40
41โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรสินค้า : มะพร้าวแกงกสก.41
ทั้งหมด 41 ผลลัพธ์